Home / The Chinese Academy of International Culture

The Chinese Academy of International Culture

  Member List of The Chinese Academy of International Culture (January, 2013)

  Executive President: Shunhong Zhang

  Associate Presidents: Xiaokuan Wang, Zhiguang Ye

  Secretory General: Peng Jiang

  Associate Secretory Generals: Xudong Wang, Wenchuan Gao, Jianli Zhu

  Secretaries: Yanhong Huang, Wentao Zhang

  Office Administrator: Yinhua Kong

  Associate Office Administrator: Shiping Xu

  Members of the Council: Chunnian Zhang, Qineng Chen, Chongnan Tang, Xin Ru, Weizhi Ding, Yunquan Chen, Peigeng Ni, Nanlai Liu, Qingzhu Liu, Lijun Zhang

  Consultants: Huimin Pei, Mingkang Liu, Yuan Yu, Peiyu Liu